Πληροφορίες

H εταιρεία First Cyprus Credit Bureau (FCCB) αποτελεί προϊόν κοινοπραξίας μεταξύ του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και της Infocredit Group.

Λειτουργούμε κάτω από αυστηρές προδιαγραφές έτσι ώστε όλες οι εργασίες μας να πληρούν όλες τις νομικές προϋποθέσεις που αφορούν το χειρισμό και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Nομικό πλαίσιο

Η εταιρία FCCB λειτουργεί κάτω από αυστηρές προδιαγραφές έτσι ώστε όλες οι εργασίες της να πληρούν όλες τις νομικές προϋποθέσεις που αφορούν το χειρισμό και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι πλήρως εναρμονισμένες με την οδηγία (95/46/ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24 Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.