Πρόσβαση στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών της Κεντρικής Τράπεζας για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών

Η FCCB υπέγραψε συμφωνία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για παροχή πρόσβασης σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ) για εκδότες ακάλυπτων επιταγών.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί μέρος της προσπάθειας που καταβάλλεται από την Κεντρική Τράπεζα για αντιμετώπιση του προβλήματος που παρουσιάζεται στην αγορά με την έκδοση ακάλυπτων επιταγών.

Read more...